Monday, May 25, 2015

We're Only In It For The Money

The New York Times reports that John Scalzi has made a $3.4 million deal for his next thirteen books, while the guy who writes the "Diary of A Wimpy Kid" books earned $20 million last year.

Clearly I should have gone into publishing.

6 comments:

Anonymous said...

Forget it, Rog, it's literature.

parsec

hells littlest angel said...

Yes, and the barely literate James Patterson is a billionaire. It's funny that we think of people who read as smart, when most of what we read is pretty fucking dumb.

obat penghilang tatto permanen murah said...

obat penghilang tatto permanen

obat tato said...

Obat Penghilang Tatto Permanen

Abedo Ahmed said...

áÇ ÏÇÚì ááÞáÞ æÇäÊ ÊÊÚÇãá ãÚ ÔÑßÉ ÇÑßÇä Çáããáßå ááÊäÙíÝ æÇáãßÇÝÍå æÇáÊÓáíß
æÛíÑ ÐÇáß ãä ßÇÝå ÇäæÇÚ ÇáÊäÙíÝ Ýì Çáããáßå ÇáÓÚæÏíå ÈÇßãáåÇ ÇÐÇ
ßá ãÇ Úáíßã åæ ÒíÇÑå ÕÝÍÊäÇ ááÊØáÚ Úáì ÇÞá ÇáÇÓÚÇÑ ÇáãÊÇÍå
æÇáÊì ÊÝì ÇÍÊíÇÌÇÊßã ÇáÎÇÕå
0544369605

ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ ÇáãíÇå ÈÇÈåÇ

ÔÑßÉ ÊÓáíß ãÌÇÑì ÈÇÈåÇ

ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇÈåÇ

ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÈÇÈåÇ

ÔÑßÉ ÊäÙíÝ Ýáá ÈÇÈåÇ

ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãäÇÒá ÈÇÈåÇ

ÇÊÕáæÇ ÈäÇ ÏÇÆãÇ ÊÌÏæäÇ Ýì ßá æÞÊ æßá ãßÇä
áÇääÇ äÊÚÇãá ÈãäÊåì ÇáÏÞå æÇáÝÚÇáå æÇáÇåãíå ÇáßÈíÑå ãÚ ÔÑßÉ
ÇÑßÇä Çáããáßå áÇÏÇÚì ááÞáÞ äÍä ãÚß ÏÇÆãÇ

Ruby Tuan Nguyen said...

chung cư vinhomes nguyễn trãi
vinhomes nguyễn trãi
vinhomes smart city
vinhome nguyễn trãi
chung cu vinhomes nguyen trai
chung cư vinhomes nguyễn trãi smart city
làm sao để có phòng khách đẹp cho vinhomes nguyễn trãi smart city
đôi nét về chung cư vinhomes nguyễn trãi
có nên mua chung cư vinhomes nguyễn trãi
chọn mua chung cư vinhomes nguyễn trãi
vinhomes nguyễn trãi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc
vinhomes nguyễn trãi là nơi sống lý tưởng cho gia đình trẻ
thông tin chung cư vinhomes nguyễn trãi
bùng nổ dự án thông tin chung cư vinhomes nguyễn trãi
vinhomes nguyễn trãi siêu đô thị mới
tại sao nên mua chung cư vinhomes nguyễn trãi
vinhomes nguyen trai
chung cư vinhomes
vinhomes nguyễn trãi
vinhomes smart city
vinhomes nguyễn trãi smart city
vinhomes cao xà lá
vinhomes 235 nguyễn trãi
căn hộ chung cư vinhomes nguyễn trãi
dự án vinhomes nguyễn trãi
căn hộ vinhomes nguyễn trãi
chung cư vinhomes nguyễn trãi